MISJON & DIAKONI

MISJON & DIAKONI

I tillegg til en omfattende bibelundervisning, møtevirksomhet og ordinært kontaktskapende misjonsarbeid, har det helt fra starten vært viktig for Misjon Sarepta å bidra med diakonale aktiviteter i nærområdet til Centro Sarepta. Vi tror at det å hjelpe mennesker til ett bedre liv, og bygge relasjoner og tillit kan være en døråpner for evangeliet.

Misjonsarbeid

Møter

Helt siden oppstarten til Sarepta i Spania har enkle husmøter i private hjem vært en viktig del av arbeidet. Mange av familiene vi besøker har røtter i Latin-Amerika. Flere av dem forlot hjemlandet for å søke arbeid og en bedre framtid i Europa for seg og sin familie. Av ulike grunner mistet mange også kontakten med sitt åndelige fellesskap. Bibelen ble en lukket bok.
Vi har gjennom disse årene fått flere faste møteplasser over hele Spania. Vi forsøker å besøke disse 4-5 ganger i året. I tillegg oppfordrer og inviterer vi til å delta på våre leirer og kurs.

Spanske arrangementer

På Centro Sarepta har vi en rekke arrangementer som foregår på spansk!

På alle disse samlingene står forkynnelse, mye sang og godt kristent felleskap i sentrum. Men vi har også tid til forskjellige aktiviteter for voksne og barn.Det er nokså vanlig at personer som ikke kjenner Jesus som sin frelser, eller personer som ikke har noen menighet de har funnet tilhørighet til, kommer hit til oss.Her får de ble mer kjent med Jesus og Guds ord, og knytte bedre kontakt med oss eller en annen evangelisk sammenheng.

Påske-leirene samler så godt som fullt hus og de fleste er familier med barn og ungdommer, men noen enslige og godt voksne kommer også. I august har vi Bibelsommer på Centro Sarepta med mye forkynnelse, barneaktiviteter, familieaktiviteter, mye god mat og sosalt samvær. Denne samlingen varer ca en uke. I løpet av høsten pleier vi også å ha en week-end som også pleier å samle 30-40 deltakere.

Nord-Afrika

Misjon Sarepta får være med å støtte en familie i Nord-Afrika som jobber som teltmakere i en av de mange storbyene. Vi kan av sikkerhetshensyn ikke skrive mye om dette arbeidet, men vi er glade for at de ved flere anledninger har vært med på våre leirer hvor de har kunnet fortelle mer om tjenesten de står i.

På leirene samles flotte mennesker fra mange spansktalende land som blant andre, Spania, Tyskland, Ecuador, Bolivia, Peru, Guatemala, Mexico, Nicaragua, Venezuela og Paraguay og nå også fra Ukraina.

Diakoni

Leksehjelp

Én til to dager i uken tilbyr vi leksehjelp for barne- og ungdomsskole-elever i samarbeid med Alfaz del Pi kommune. De lokale skolene velger selv ut hvilke elever som har behov for tilbudet. Vi er derfor ikke en konkurrent til private bedrifter som selger lignende tjenester. Flertallet av innbyggerne i kommunen er født utenfor Spania. For noen av elevene er det derfor en utfordring å forstå lærebøker på spansk (kastiljansk) og valenciansk (katalansk), de to offisielle språkene i regionen. De nordiske volontørene våre bidrar med praktiske læringsaktiviteter der målet er å styrke barnas muntlige ferdigheter i engelsk.
Leksehjelpen foregår på Kulturhuset i sentrum av byen.

Kreativt verksted

Annenhver uke innbyr vi til kreativt verksted på Centro Sarepta. Verkstedet er et lavterskeltilbud hvor vi ønsker å legge til rette for et trygt fellesskap på tvers av nasjonaliteter og ulike kulturer. I tillegg til å være et trygt og sosialt møtested, får deltagerne kursing i hvordan lage dekorasjoner med blomster eller andre naturmaterialer. På hver samling er det også en innledende aktivitet for å fremme den gode samtalen.

Språkkurs

I samarbeid med en lokal menighet bidrar vi med lærerkrefter til spanskundervisning for utsatte grupper. Flere av innvandrerne i området har bodd her i mange år uten å ha lært seg språket. Manglende språkkunnskap gjør det vanskelig å uttrykke seg, og en risikerer å ufrivillig havne utenfor storsamfunnet. Språkopplæringen er ikke først og fremst rettet mot framtidig yrkesutøvelse, men skal fremme livsmestring og motvirke utenforskap. Det er kommunen selv som velger ut hvilke personer som får dette tilbudet.

Våre samarbeidspartnere

Corazón Exprés

“Hjerte Ekspressen” er en diakonal organisasjon med bakgrunn i en en evangelisk kirke. De har som mål å hjelpe de som har det aller vanskeligst i samfunnet. De bidrar med mat, klær, hygieneartikler, møbler, tolketjeneste og mye annet.

Vi på Centro Sarepta har et utstrakt samarbeid med denne organisasjonen.

Reto

er en evangelisk ideell organisasjon som kan minne om Stiftelsen Evangeliesenteret slik vi kjenner dem fra Norge. De driver et utstrakt diakonalt og evangelisk arbeid i hele Spania og også i flere andre land.

I tillegg til rusfeltet har foreningen utvidet sitt arbeid for å hjelpe andre grupper i nød.

Den Norske Turistkirke Benidorm

er økumenisk og et samlingssted for alle skandinaver i et inkluderende felleskap. Turistkirken vil i ord og gjerning bre ut vitnesbyrdet om Jesus Kristus og vinne mennesker for Guds rike. Turistkirken ønsker såvidt det er mulig å stå til tjeneste for dem som trenger hjelp!

Skandinaviska Turistkyrkan Benidorm

er en uavhengig og tverrkirkelig organisasjon med formål å drive skandinavisk-språklig turistkirke i Benidorm. STKB tilbyr et godt sosialt og åndelig miljø med fokus på utvikling av et kristent fellesskap. Man kan også delta i STKB’s mange ulike sosiale arrangementer.